top of page

ကရၤနံကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

86382695_2817776451593950_1525414942923030528_n.jpg

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်

သးပှၢ်စီၤကၠဲၣ်

Circle-clipart-free-to-use-clip-art-resource.gif

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်

သးပှၢ်ထူ၀ါ

Circle-clipart-free-to-use-clip-art-resource.gif

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်

စီၤကီၢ်မုာ်ထူ

Circle-clipart-free-to-use-clip-art-resource.gif

ပှၤပၢၤစ့

     နီၢ်ဟဲန့ၣ်ခရံာ်

bottom of page