top of page

ကရၤနံကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-သရၣ်ကၠဲၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်-စီၤကီၢ်မုာ်ထူ
ပှၤပၢၤစ့-     နီၢ်ဟဲန့ၣ်ခရံာ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်-သးပှၢ်ထူ၀ါ


တၢ်ဆဲ:ကျိ:-Email-(jack_deeku@yahoo.no)       Tel-90771534

bottom of page