ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်

kbn harry.jpg

ကရၢခိၣ်

     သရၣ်ဟါရံၣ်

okbc 3.jpg

နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ

     စီၤတနၢ်ထူစီ

paw lwe.jpg

ပှၤစဲးစ့

     သရၣ်မုၣ်ဖီလွဲၢ်မူ

gay paw.jpg

ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်

ဖံသရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဖီ

eh mui.jpg

ကရၢခိၣ်ခံ

       သရၣ်မုၣ်အဲၣ်မှံၤ

ne ne.jpg

ပှၤပၢၤစ့

     ကၠီနံနံၣ်

218410618_2029706550526415_8842020718453954815_n.jpg

ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်

     သရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်ခုၣ်

Pla du.jpg

နဲၣ်ရွဲၣ်

       သရၣ်ပျၢ်ဒူဖိ

kay pa.jpg

ပှၤစဲးစ့

       သရၣ်က့ၤဖး

Circle-clipart-free-to-use-clip-art-resource.gif

ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်

     သရၣ်ခ့ဒိၣ်စ့

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn