top of page

ကရၢခိၣ်-သရၣ်ဟါရံၣ်စ့ၣ်

ကရၢခိၣ်ခံ-သရၣ်မုၣ်အဲၣ်မှံၤ
 

နဲၣ်ရွဲၣ်-သရၣ်ပျၢ်ဒူဖိ

နဲၣ်ရွဲၣ်သုဃဲၤ-သရၣ်တနၢ်ထူစီ

ပှၤပၢၤစ့-ကၠီနံနံၣ်

ပှၤစဲးစ့-စီၤတၢ်ကျဲၤကျဲၤ, နီၢ်အဲၣ်၀ါထူ


ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်-သရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်ခုၣ်, သရၣ်ခ့ဒိၣ်စ့, သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဖီ, တံဟၤရိၣ်ခၢၣ်စးဆူ KBN

ဘ့ၤၡဘၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်-သရၣ်မုၣ်အဲၣ်မှံၤ, သရၣ်မီၤ၀့

အီးစလိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်-တံဘံဘံၤ, သရၣ်ထိၣ်ထူ

ကရၤနံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်-သရၣ်ကၠဲး

စမူရနၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်-သရၣ်အဲၣ်ကလုာ်, သရၣ်သးနၢၤ, သးပှၢ်ထံဆၢ

အိမလံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်-သရၣ်မုၣ်ခရံာ်စတံနၣ်၀ါ, ကၠီနံနံၣ်

ယရူၤၡလ့ၣ်တၢ်အိၣ်-သးပှၢ်ဟၣ်ရိၣ်

 

ကလံၤစိးကျဲးစၢးရၢ-ဖံသရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဖီ

ဘၣ်ရကဲကရူၢ်-သရၣ်မုၣ်၀ံယံၤ

ဘၢန်ကရူၢ်-သရၣ်က့ၤဖး

အ့လၣ်နဲကရူၢ်-သရၣ်မုၣ်ဆၢန့ၢ်ဖီ 

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page