top of page

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-သရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်ခုၣ်ကပီၤလ့န်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စၢၤ-သရၣ်ထိၣ်ထူ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်-စီၤတနၢ်ထူစီတၢ်
အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ-ကၠီဆၣ်ကြူ

ပှၤပၢၤစ့- သရၣ်နဲလ်စၢၣ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်-တံခ့ဒိၣ်စ့, တံတ့ၣ်၀့, တံဘံဘံၤ, တံအီၣ်
လဲဒိၣ်, တံသးတီ, တံထိခဲၣ်
တၢ်ဆဲ:ကျိ:- Tel-48052497

bottom of page