အီးစလိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

218410618_2029706550526415_8842020718453954815_n.jpg

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်

သရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်ခုၣ်

274977777_4930703260319426_5148495107227452584_n.jpg

နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ

ကၠီဆၣ်ကြူ

147969732_102055655257250_1986279319646667534_n.jpg

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စၢၤ

သရၣ်ထိၣ်ထူ

101790097_2927623367350840_3253479103369000195_n.jpg

ပှၤပၢၤစ့

ကၠီနဲလစၢၣ်

okbc 3.jpg

နဲၣ်ရွဲၣ်

စီၤတနၢ်ထူစီ