top of page

ကရၢခိၣ်-နီၢ်အ့အ့နူၢ်
ကရၢခိၣ်ခံ-နီၢ်သးခု
နဲၣ်ရွဲၣ်-စီၤအဲၤဘၤဒံၤ
နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ-နီၢ်ပှဲၤကလုၢ်မူ
ပှၤပၢၤစ့-နီၢ်စံဒၤ
ပှၤစဲးစ့စရီ-နီၢ်စနိဒၤ, နီၢ်အဲၣ်၀ါဒိၣ်
တၢ်ဆဲးကျိးမူဒါခိၣ်-နီၢ်အဲၣ်ဒိၣ်န့ၢ်စ့

bottom of page