top of page

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်-သရၣ်မုၣ်ကၠူလ့ၣ်ထူ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စၢၤ-သးပှၢ်ဘိကံၣ်စီၤ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်-နီၢ်ပှဲၤကလုာ်မူ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ-စီၤတၢ်ဟ့ၣ်သါ

ပှၤပၢၤစ့- နီၢ်ၡ
ပှၤစဲးစ့-သးပှၢ်ဖိတိး

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်-သးပှၢ်အီၣ်ကၠံ, သးပှၢ်မုၣ်ထူလ့ၣ်, သးပှၢ်မုၣ်စ့ၣ်ဖူညိၣ်
တၢ်ဆဲ:ကျိ:- : jerusalemkaren@outlook.com Tlf : 48006518 / 90281117

bottom of page