top of page

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မုၣ်-သရၣ်မုၣ်အဲၣ်မှံၤ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စၢၤ-
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်-နီၢ်စ့ဖျၢၣ်မူ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ-သရၣ်မီၣ်၀့

ပှၤပၢၤစ့- စီၤမိအဲၣ်ဒိၣ်
ပှၤစဲးစ့-စီၤခရံာ်ဟဲ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်-ဖုသၢးဒ့, ဖံမံတၣ်, ဖံစ့ဘ့ၣ်, သရၣ်မီရံစ်, သးပှၢ်မီၤ၀့, သးပှၢ်ကၠီန်, သးပှၢ်မုၣ်လ့ဘၢၣ်, သရၣ်မုၣ်ကနဲထူ
တၢ်ဆဲ:ကျိ:- email (bkbc.alesund2011@gmail.com) Mobil +47-46638692

bottom of page