top of page

ကရၢခိၣ်-နီၢ်နဲၣ်တ့ၤက့

ကရၢခိၣ်ခံ-နီၢ်ကနဲထူ
နဲၣ်ရွဲၣ်-နီၢ်လွဲထူ
နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ-နီၢ်ဆၣ်၀ါ
ပှၤပၢၤစ့-နီၢ်ဒူဒူ
ပှၤစဲးစ့တၢ-နီၢ်အဲဘြိၣ်
ပှၤစံးစ့ခံ-နီၢ်မူမူရၣ်

bottom of page